Infra_anlaggning_install
Infra_anlaggning_install

Vi utformar miljön som är grundläggande för din vardag

Vi bygger vår gemensamma infrastruktur som nyttjas av alla i vår vardag. Allt från vägar, vatten- och avloppssystem, broar, dammar, gator samt gång- och cykelvägar till torg och parker för att skapa miljöer för ett levande och hållbart samhälle.

Förutom att bygga nytt är vi specialiserade på att förbättra och underhålla vår gemensamma infrastruktur genom ramavtal och långsiktiga kontrakt.

Stora projekt - Vi banar väg för framtiden

Med en erfaren projektorganisation och ett effektivt ledningssystem är vi väl rustade att hantera komplexa infrastrukturprojekt. Våra passionerade och dedikerade medarbetare möter kraven som ställs på stora projekt, och vi kan erbjuda expertis när det kommer till planering och utförande av stora projekt inom mark och anläggning.

Vi utför markarbeten såsom schaktarbeten, jordförflyttningar, ytskiktsarbeten, kabel- och rörförläggningar och markförberedelse för byggprojekt. Vi har tillgång till avancerad utrustning och skicklig personal för att genomföra dessa projekt effektivt och noggrant.

Vi tar ansvar för att bygga olika typer av anläggningar, inklusive vägar, broar, dammar, vatten- och avloppssystem, parker, torg och annan infrastruktur. Vi har årtionden av erfarenhet att hantera varje aspekt, från planeringsfas till färdigställande av projektet.

Robusta specialkomponenter i betong

Vi erbjuder även tillverkning av prefabricerade komponenter i betong för ställverksbyggnationer från vår egen betongfabrik . Allt från nollpunktsfundament, transformator- och portalfundament med oljegropar samt splitterskydd och transformatorbås. Vi levererar även kompletta mindre nätstationer i en rad olika utföranden.

Miljövänlig och flexibel kabel och rörförläggning

Horisontell styrd borrning är en miljövänlig och kostnadseffektiv metod för kabel- och rörförläggning. Dn styrda borrningen används för att lägga kablar och rör genom svårtillgängliga områden som under byggnader, vägar, järnvägar och vattendrag. Den är flexibel och kan styras förbi hinder vilket för den styrda borrningen idealisk för komplexa installationsmiljöer.

Borrtekniken minskar avsevärt påverkan på terräng och infrastruktur, spar både tid och pengar samt att den kan användas oberoende av grundvattennivåer.
Rulla till toppen